امروز:
  • دلار 274,030 ریال
  • یورو 321,260 ریال
  • پوند 376,580 ریال
  • دلار کانادا 214,900 ریال
  • درهم 715,600 ریال
  • لیر 31,700 ریال
  • یوان 42,550 ریال
  • ین 253,900 ریال
گزارش های ارسالی
ارسال گزارش موانع کسب و کار
اطلاعات پایه
تصاویر و فایل های مربوطه
حداکثر حجم فایل ارسالی ۱٬۰۲۴KB و پسوندهای قابل قبول jpg و png و pdf و doc و docx و eot میباشد