امروز:
  • دلار 241,030 ریال
  • یورو 285,440 ریال
  • پوند 343,050 ریال
  • دلار کانادا 199,850 ریال
  • درهم 631,000 ریال
  • لیر 28,700 ریال
  • یوان 37,900 ریال
  • ین 226,500 ریال

 ۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک

0

view
 ۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک

 

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بانک مرکزي طی نامه های متعدد، دريافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتريان را صرفا براي تسهیلات اعطايی براي طرح هاي تولیدي، تضمین ايفاي تعهدات ارزي، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات کارکنان مجاز دانسته که البته حسب ضوابط اعتباري داخلی هر بانک ممکن است جهت مساعدت به برخی مشتريان که داراي کسر وثايق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آنها از اين طريق مساعدت هايی صورت پذيرد.

علی ايحال با توجه به الزامات قانون جديد چک از جمله لزوم ثبت، تايید و انتقال چک در سامانه صیاد، در مواردی که حسب ضوابط ابلاغی دريافت چک تضمین توسط بانک مجاز شمرده می شود، توجه به نکات ذيل الزامی است:

۱ -مطابق دستورالعمل اجرايی ماده 6 قانون چک، علت صدور چک در چک هاي صادره با مبالغ بیش از ده میلیارد ريال براي حساب هاي تجاري و بیش از يک میلیارد ريال براي اشخاص حقیقی داراي حساب غیرتجاري الزامی بوده و تصريح به تضمین بودن چک، مانع صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوي موضوع ماده 32 قانون چک(که از مزاياي قانون جديد است)خواهد شد لذا براي حل اين مشکل باید چک هاي دريافتی با مبالغ کمتر از حدنصاب هاي فوق اخذ شود.
درغیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، می بايست براي پیگیري وصول مطالبات از ساير طرق قانونی از جمله طرح دعواي حقوقی (به خواسته ي مطالبه وجه چک) يا اجرائیه ثبتی، وجه چک را مطالبه کرد.

۲_ کلیه چک هاي صادره به عنوان تضمین در وجه بانک بايد به استناد ماده 6 و 31 مکرر قانون چک، داراي تاريخ مشخص بوده و توسط بانک در سامانه صیاد مورد تايید قرار بگیرد لذا فرض دريافت چک تضمین بدون تاريخ مانند سابق
منتفی است؛ بنابراين حسب برخی فاکتورها از جمله نوع جدول زمان بندي اقساط در پرونده و ...... می توان چک تضمین را به تاريخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی يا 6 ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دريافت نمود.(تاريخ انقضاي ۳ ساله اعتبار چک براساس مصوبه اخیر مجلس حذف گرديد)

۳-ظهرنويسی چک توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جديد چک منع نشده و کمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت ديگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر خروج موضوعی دارد و و صرفاً ظهرنويسی چک به منظور انتقال، سیستمی شده است.

 

لینک کوتاه

برچسب ها :

0 نظر

ارسال دیدگاه